Nacionalni razpisi

Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev

Predmet razpisa: Namen rednega letnega javnega projektnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2018 je podpora medijem pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom ZMed pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 2.040.000 EUR
Datum objave: 26.10.2017
Razpisni rok: 20.11.2017
Kontakt: Ivan Oven
E-pošta: ivan.oven(at)gov.si
Telefon: (01) 369 58 55
  Povezava do razpisa

Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta lahko znaša največ 50 % vseh predvidenih upravičenih stroškov izvedbe projekta iz sredstev proračuna Republike Slovenije in ne sme presegati 30.000,00 EUR na PODROČJU A oziroma 100.000,00 EUR na PODROČJU B.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:
- tiskanih medijev;
- radijskih programov;
- televizijskih programov;
- elektronskih publikacij.

Javni razpis je sestavljen iz dveh področij, in sicer:
- področje sofinanciranja programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij (PODROČJE A);
- področje sofinanciranja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa (PODROČJE B).
Upravičeni prijavitelji Na javni razpis se lahko prijavijo: - izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji radijskih in televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publikacij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave javnega razpisa vpisani v razvid medijev pri ministrstvu. Izdajatelj medija mora biti vpisan v razvid medijev med celotnim postopkom javnega razpisa oziroma do dokončanja sofinanciranega projekta.- pravne ali fizične osebe, ki so na dan objave javnega razpisa registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov, in katerih projekti bodo najpozneje v roku 1 leta po dokončanju uvrščeni v programsko shemo izdajateljev radijskih ali televizijskih programov in javno predvajani. Prijavitelj mora izpolnjevati tudi vse druge razpisne pogoje.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.