Evropski razpisi

Erasmus+: Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik – Združena evropska mladina 2020

Predmet razpisa: Cilj projektov Združene evropske mladine je ustvariti mreže za spodbujanje regionalnega partnerstva in pri tem tesno sodelovati z mladimi iz vse Evrope (države, vključene v program Erasmus+). Mreže bodo organizirale izmenjave, spodbujale usposabljanje (na primer za mladinske voditelje) in omogočale, da mladi sami vzpostavijo skupne projekte.
Naročnik: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
Vrednost: 5.000.000 EUR
Datum objave: 13.5.2020
Razpisni rok: 28.7.2020
  Povezava do razpisa

Projekti Združene evropske mladine bodo podpirali pobude vsaj petih mladinskih organizacij iz petih različnih držav, upravičenih do programa Erasmus+, da bi te izmenjevale svoje zamisli o EU, spodbujale širšo državljansko udeležbo in pomagale spodbujati občutek evropskega državljanstva. Cilj pobude je združiti evropsko mladino iz vse Evrope, z vzhoda, zahoda, severa in juga.

Tematske prednostne naloge za leto 2020 so: vključujoča družba, informiran in konstruktiven dialog ter trajnostna in zelena Evropa.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo:

  • neprofitne organizacije (javne in zasebne) ter nevladne organizacije, vključno z evropskimi mladinskimi organizacijami,
  • javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni,

s sedežem v državah, vključenih v program Erasmus+.

Minimalna sestava partnerstva za ta razpis je vsaj pet partnerjev iz petih različnih držav, ki so upravičene do sodelovanja v programu Erasmus+. Organizacije, ki se prijavijo, morajo dokazati sposobnost zagotavljanja dobrega geografskega ravnovesja v smislu partnerjev iz različnih območij, vključenih v program Erasmus+. To pomeni, da morajo partnerji prihajati iz držav, ki pokrivajo različne regije, vključene v program Erasmus+: vzhod, zahod, sever in jug.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.