Evropski razpisi

Justice: Razpis za sofinanciranje projektov v okviru politike EU na področju drog

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravosodje objavil javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov v okviru politike EU na področju drog za leto 2018.
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje, svobodo in varnost
Vrednost: 2.250.000 EUR
Datum objave: 25.10.2018
Razpisni rok: 5.12.2018
  Povezava do razpisa

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za pravosodje, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Kot partnerji lahko sodelujejo tudi mednarodne organizacije. Zahteva se partnersko sodelovanje med najmanj dvema organizacijama iz najmanj dveh različnih upravičenih držav.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.