Evropski razpisi

Javni razpis MK za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018–2019

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij na področju kulture (kulturnega in kreativnega sektorja) v podporo zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno okolje pripadnikov ranljivih skupin.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 1.200.000 EUR
Datum objave: 11.6.2018
Razpisni rok: 9.7.2018
  Povezava do razpisa

Upoštevani pripadniki ranljivih skupin:

- manjšinske etnične skupnosti (pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji, različnih manjšinskih etničnih skupnosti ter priseljencev) in
- invalidi.

Namen javnega razpisa je spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje posameznikov iz ranljivih skupin za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost ter višjo stopnjo zaposlenosti.

Cilja javnega razpisa sta:

 - krepitev zaposljivosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z usposabljanjem in preprečevanje zdrsa v socialno izključenost in
 - zaposlovanje pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture.

Upravičene dejavnosti v okviru posamezne operacije so:

 - usposabljanja za krepitev zaposljivosti in socialne vključenosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture
 - nova zaposlitev enega pripadnika ranljive skupine kot koordinatorja operacije (upravičena ena zaposlitev pri prijavitelju, za polni delovni čas, za čas trajanja aktivnosti operacije).

Na razpis se lahko prijavijo nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ki so ustanovljene kot društvo, zveza društev, zasebni zavod, ustanova ali druge nevladne organizacije, ki imajo v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno-umetniške dejavnosti in delovanje na področju ene izmed ranljivih skupin (po tem javnem razpisu).

Prijavitelji se morajo prijaviti skupaj z vsaj tremi projektnimi partnerji, ki so nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene kot društvo, zasebni zavod, ustanova ali druge nevladne organizacije, ali z vsaj enim projektnim partnerjem, ki je  zveza društev. Projektni partnerji morajo imeti v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno-umetniške dejavnosti.

Pri izvedbi operacije lahko sodelujejo tudi druge nevladne organizacije, ki niso navedene kot projektni partnerji.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.