Evropski razpisi

Razpis EU za zbiranje predlogov projektov: Šport kot sredstvo za integracijo in socialno vključevanje beguncev

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli lokalne športne projekte, pri katerih je poudarek na integraciji beguncev. Izbranih bo približno 25 projektov. Ti projekti morajo vključevati lokalne športne organizacije in vire usmerjati v dejavnosti, pri katerih sodelujejo moški in ženske ter vključujejo begunce, zlasti mlade (do 30 let), v mešane športne dejavnosti.
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo
Vrednost: 1.400.000 EUR
Datum objave: 10.5.2018
Razpisni rok: 7.6.2018
  Povezava do razpisa

Poleg konkretnih ukrepov za integracijo beguncev prek športa se med drugim pričakujejo naslednji rezultati:

  • spodbujanje neposredne udeležbe beguncev in gostiteljskih skupnosti na strateških lokacijah v EU,
  • spodbujanje vseevropskega pristopa ter povečanje potenciala evropskih gostiteljskih skupnosti za uspešno pritegnitev in integracijo beguncev prek športa.
  • Glavni cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je opredeliti in podpreti dobre prakse v EU; poleg tega pa tudi spodbujati razvoj metod za sistematično in ponovljivo ocenjevanje učinka. Povezovalna platforma bi morala omogočati izmenjavo izkušenj na področju integracije beguncev prek športa.

Upravičeni prijavitelji
Projekti so upravičeni, če jih oddajo vložniki, ki izpolnjujejo naslednja merila:

  • so javne ali zasebne organizacije s statusom pravne osebe, dejavne na področju športa in organizacije športnih dejavnosti. Fizične osebe niso upravičene do nepovratnih sredstev na podlagi tega razpisa;
  • imajo sedež v eni od 28 držav članic EU.

Upravičene so samo vloge, ki jih oddajo pravne osebe s sedežem v državah članicah EU. Glede drugih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.