Evropski razpisi

Tretji razpis transnacionalnega programa Interreg Central Europe

Predmet razpisa: Od 21. septembra je objavljen tretji razpis v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Srednja Evropa v programskem obdobju 2014-2020. Za projekte, izbrane na tretjem javnem razpisu, je rezerviranih približno 60 milijonov € ESRR sredstev.
Naročnik: Organ upravljanja transnacionalnega programa Srednja Evropa
Vrednost: 60 EUR
Datum objave: 11.10.2017
Razpisni rok: 25.1.2018
  Povezava do razpisa

Tematska področja:
1: Sodelovanje za boljšo inovativnost in konkurenčnost Srednje Evrope
2: Sodelovanje na področju energije za znižanje ogljičnega odtisa
3: Sodelovanje na področju naravnih in kulturnih virov za trajnostno rast
4: Sodelovanje na področju prometa za boljšo povezanost Srednje Evrope

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizira informativni dan za prijavitelje na javni razpis, ki bo 24. oktobra v Ljubljani!
Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava, pri čemer se zahteva projektno partnerstvo najmanj treh partnerjev iz najmanj treh upravičenih držav oz. regij - glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.