Drugi razpisi

3. poziv za izbor operacij SLR LAS med Snežnikom in Nanosom

Predmet razpisa: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot vodilni partner LAS med Snežnikom in Nanosom objavlja 3. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Med Snežnikom in Nanosom za programsko obdobje 2014-2020 v letu 2018, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Naročnik: LAS za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Vrednost: 368.509 EUR
Datum objave: 19.2.2018
Razpisni rok: 19.4.2018
Kontakt: Aleš Zidar
E-pošta: info@razvoj-podezelja.si
Telefon: 05 7112 335
  Povezava do razpisa

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS med Snežnikom in Nanosom v obdobju 2016-2020 in sofinanciranju njihovih stroškov.
Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja,  ki ga vodi skupnost in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 368.509,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša:
- operacije z dodano vrednostjo kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, integrirane operacije - sofinanciranje 85 % upravičenih stroškov,
- operacije, ki ne izkazujejo prej naštetih dodanih vrednosti - sofinanciranje 60 % upravičenih stroškov.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Javni poziv je objavljen 19.2.2018 na spletni strani www.las-snezniknanos.si
Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Rok za oddajo vlog je vključno do 19.4.2018 ali osebno dostaviti na naslovu LAS med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica do 19.4.2018 do 14. ure.
Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razvidno:  naslov prijavitelja,  datum oddaje vloge, ki ga označi pošta (če se pošilja po pošti) ali tajništvo vodilnega partnerja (če se dostavi osebno),  oznaka, ki se glasi: »Ne odpiraj – vloga na javni poziv LAS za leto 2018 (EKSRP)«. Na ovojnici je lahko namesto tega oprema kuverte, ki je del razpisne dokumentacije. Vloge oddane po tem datumu ne bodo obravnavane.

Obdobje upravičenosti  stroškov: Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) odobri izvajanje predlagane operacije. Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, so upravičeni tudi splošni stroški, nastali po 1.1.2014.
Glede na izkušnje pri obravnavi vlog iz predhodnih razpisov priporočamo načrtovanje obdobja izvajanja operacij po 1.1.2019.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti na naslov: info@las-snezniknanos.si ali info@razvoj-podezelja.si. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni tudi na spletni strani LAS www.las-snezniknanos.si.
Po telefonu: 05 7112 335, 031 339 789 ali 040 919 396, vsak delovnik med 9. in 14. uro. Vprašanja sprejemamo do 13.4.2018 do 13 ure

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.