Aktualno

Zelena svetovalnica

6. junij 2019

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij je preko projekta Zagovorniki okolja začel izvajati Zeleno svetovalnico. To je neodvisna pravna svetovalnica, namenjena dajanju pojasnil in pravnih nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora ter prostorskega načrtovanja, predvsem pa zainteresiranim posameznicam in posameznikom, civilnim iniciativam in nevladnim organizacijam. Naše svetovanje je elektronsko in za uporabnike brezplačno in dolgoročno zasnovano.

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij je preko projekta Zagovorniki okolja začel izvajati Zeleno svetovalnico. To je neodvisna pravna svetovalnica, namenjena dajanju pojasnil in pravnih nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora ter prostorskega načrtovanja, predvsem pa zainteresiranim posameznicam in posameznikom, civilnim iniciativam in nevladnim organizacijam. Naše svetovanje je elektronsko in za uporabnike brezplačno in dolgoročno zasnovano.

Ukvarjajo se z okoljskimi in prostorskimi temami kot so: smrad, dim, kurjenje odpadkov v naravi ali pri sosedih, odlaganje odpadkov na nedovoljenih mestih, odlaganje prepovedanih odpadkov, divja odlagališča, moteča javna razsvetljava, iztekanje greznice na sosednje zemljišče, prekomerni hrup, varovanje dreves v lokalnem urbanem območju, smiselnost organizacije civilnih iniciativ in kako se jih ustanovi, kako se vključevati v občinsko prostorsko načrtovanje, pa v državno načrtovanje, kako se lotiti prenove degradiranih območij, kaj pomenijo opozorilni znaki po stanovanjskih območjih in tako dalje. Gre za res konkretne zadeve, ki ljudi motijo in se jih nikakor ne znajo lotit.
Ljudjem tovrstni pravni nasvet veliko pomeni, če sledijo navodilo, pa se v končni fazi izboljša njihova kakovost življenja. Storitev je brezplačna.

 

NVO Dogodki

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.