Aktualno

V javno razpravo danih 8 novih predlogov predpisov, skupaj odprtih 22 javnih razprav

14. maj 2018

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/2107/v-javno-razpravo-danih-8-novih-predlogov-predpisov-skupaj-odprtih-22-javnih-razprav/

V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih osem novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih dvaindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila 

Ministrstvo za infrastrukturo: Uredba o izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika upravljanju s čolni

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport : Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov , Pravilnik o programu Evropske šole Ljubljana 

Ministrstvo za javno upravo: Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o pogojih in načinu prostovoljnega označevanja kmetijskih pridelkov in živil, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin, Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj

Ministrstvo za okolje in prostor: Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem, Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi,
Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu prostorskega prikaza tras planinskih poti
Ministrstvo za zdravje: Pravilnik o usposabljanju in izpitu iz prve pomoči za kandidate za voznike motornih vozil ter pogojih, ki jih mora izpolnjevati druga pooblaščena organizacija v primeru izvajanja usposabljanj iz prve pomoči, Pravilnik o upravnem nadzoru v zdravstvu, Pravilnik o sistemskem nadzoru v zdravstvu, Pravilnik o prometu z zdravili na debelo, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi,
Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, Pravilnik o registru zdravnikov

 

 

 

 

NVO Dogodki

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.