Aktualno

Sprejet Zakon o nevladnih organizacijah

23. marec 2018

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/2083/sprejet-zakon-o-nevladnih-organizacijah/

Parlament je sprejel Zakon o nevladnih organizacijah. V veljavo bo predvidoma stopil sredi aprila.

Kaj prinaša?

Jasno definicijo, koga lahko štejemo za nevladno organizacijo in koga ne,
   -  vzpostavitev posebnega proračunskega sklada za razvoj NVO, kamor se avtomatsko steka ne(u)porabljeni del dohodninskih donacij (trenutno gre za cca. 5 mio evrov letno),
   - vsem nevladnim organizacijam ne glede na področje njihovega delovanja omogoča pridobitev statusa delovanja v javnem interesu (to možnost so doslej imela samo društva),
  -  nevladne organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu, po novem poročajo ministrstvu vsako dve leti in ne več letno,
  -  poenostavitev poročanja nevladnih organizacij, ki imajo status delovanja v javnem interesu, tako da jim ne bo potrebno pošiljati več obsežnih poročil s prilogami, temveč samo dokazila o doseganju predpisanih dosežkov,
  -  nevladne organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu, imajo prednost na javnih razpisih iz državnega proračuna,
   - enotno (spletno dostopno) evidenco vseh nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu,
  -  pravno podlago za javne razpise, namenjene razvoju in podpori nevladnih organizacij,
  -  jasno zakonska opredelitev horizontalnih mrež, regionalnih stičišč in vsebinskih mrež, kar pomeni tudi določeno priznanje pomembnosti njihovega položaja pri razvoju NVO,
  -  nalaga vladi, redno pripravo strategij razvoja NVO in programov razvojnih ukrepov.

 

 

NVO Dogodki

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.