Občinski razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Pivka v letu 2018

Predmet razpisa: Občine Pivka objavlja javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Pivka v letu 2018
Naročnik: občina Pivka
Vrednost: 84.705 EUR
Datum objave: 8.1.2018
Razpisni rok: 6.2.2018
Kontakt: Jana Knafelc Sterle
E-pošta: Jana.sterle@pivka.si
Telefon: 05 72 10 100
  Povezava do razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih programov:
ŠPORTNI PROGRAMI:
- Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
- Kakovostni šport
- Vrhunski šport
- Šport invalidov
- Športna rekreacija
- Šport starejših


RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU NA PODPODROČJIH:
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,


- ORGANIZIRANOST V ŠPORTU


-ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA NA PODPODROČJIH:
- športne prireditve.
2. Na razpis za sofinanciranje programov lahko kandidirajo izvajalci, ki so registrirani in imajo
sedež v občini najmanj eno leto, ter imajo za prijavljene dejavnosti:
- zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali
usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov
in stroškov za izvedbo dejavnosti,
- izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno
v obsegu vsaj 60 ur, razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih
programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih
drugače opredeljen,
- v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva
in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.


IZVAJALCI ŠPORTNIH PROGRAMOV SO:
- športna društva in športne zveze, ki so registrirane v RS,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
- pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa,
skladno z zakonom, ki ureja ustanove,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
- lokalne skupnosti,
- samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v
RS,
- zasebni športni delavci.


Dodeljena sredstva se morajo porabiti v tekočem letu.


3. Razpisna dokumentacija oz. obrazci za prijavo so na razpolago v sprejemni pisarni Občine
Pivka v času uradnih ur organa in na internetni strani občine: www.pivka.si. Obrazci so
obvezni.


4. Okvirna vrednost sredstev v proračunu Občine Pivka je 84.705 EUR.


5. Rok za prijavo na razpis je do 06.02.2018. Upoštevane bodo priporočene pošiljke s poštnim
žigom 06.02.2018. Odpiranje je vlog je predvidoma 9.2.2018 in ne bo javno. Vlagatelji bodo
obveščeni v 60 dneh od zaključka objave razpisa.


6. Pravočasne in popolne prijave, bodo ovrednotene v skladu člena Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Pivka (Uradni list RS, št. 79/17) in
merili v razpisni dokumentaciji. Izbor bo opravila komisija, ki jo bo imenoval župan Občine
Pivka.


7. Za dodatne informacije se lahko obrnete na telefonsko številko 05 72 10 100, Jana Knafelc
Strle, v času uradnih ur občinski uprave.


8. Vloge na javni razpis je potrebno oddati na naslov Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257
Pivka, v zaprti ovojnici, ki je označena z navedbo »Ne odpiraj – vloga RAZPIS ŠPORT«.
Vlagatelj na zadnji strani ovojnice navede svoj naziv in naslov. Ovojnica, ki ni označena
skladno s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.


9. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.


10. Datum objave razpisa na spletni strani Občine Pivka je 08.01.2018. 

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.