Nacionalni razpisi

Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019

Predmet razpisa: Urad Republike Slovenije za mladino je objavil javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019. Višina razpoložljivih sredstev za posamezno leto znaša 1.450.000,00 EUR. Javni poziv je namenjen prijaviteljem, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javnim zavodom, ki delujejo v mladinskem sektorju.
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino
Datum objave: 8.1.2018
Razpisni rok: 30.1.2018
Kontakt: Barbara Zupan
E-pošta: barbarazupan@gov.si
Telefon: (01) 400 57 90
  Povezava do razpisa

Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju ciljev in podpodročij poglavja »MLADI IN DRUŽBA« Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 (Uradni list RS, št. 90/13), in sicer:
1. Spodbujanje participacije in zastopanosti mladih žensk in moških,
2. Spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih
področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine,
3. Spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v
mladinskem delu ter njihova krepitev,
4. Spodbujanje prostovoljstva med mladimi.

 

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.