Nacionalni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2018

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji
Naročnik: Urad Vlade RS za komuniciranje
Vrednost: 107.000 EUR
Datum objave: 8.1.2018
Razpisni rok: 23.1.2018
Kontakt: Lidija Herek
E-pošta: lidija.herek@gov.si
Telefon: 01/478-26-21
  Povezava do razpisa

Predmet tega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska področja:

Sklop A: Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov
Sklop B: Prekarno delo mladih
Sklop C: Boj proti trgovini z ljudmi

Posamezen projekt je lahko sofinanciran v višini največ 70 % upravičenih stroškov projekta, pri čemer je najvišji znesek sofinanciranja od 5.000 EUR do 8.000 EUR (odvisno od sklopa, na katerega se prijavljate).

Upravičeni vlagatelji na vse sklope tega javnega razpisa so tiste organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev: – so pravne osebe registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah in Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi) ali – imajo pridobljen status humanitarne organizacije v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.