Nacionalni razpisi

Javni razpis »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije«

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov dveh operacij, ene v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija in ene v Kohezijski regiji zahodna Slovenija, ki bosta uspešno oblikovali transnacionalno partnerstvo s partnerjem/i iz vsaj še ene države članice EU.
Naročnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Vrednost: 195.402 EUR
Datum objave: 13.11.2017
Razpisni rok: 4.12.2017
Kontakt: Mojca Štepic
Telefon: 01 400 33 47
  Povezava do razpisa

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije«, katerega namen je oblikovati zadružni poslovi model, ki bo prekarnim delavcem omogočil dostojno zaposlitev, opolnomočenje in povečal njihovo socialno vključenost.

Končni cilj vsake operacije je oblikovanje novega zadružnega poslovnega modela, ki bo na dolgi rok prekarnim delavcem omogočil:
-    dostojno zaposlitev in večjo socialno varnost,
-    boljši dostop do trga in dodatnih prihodkov,
-    zmanjšanje administrativnih ovir pri poslovanju,
-    povečanje njihove socialne vključenosti preko povezovanja v okviru subjektov socialne ekonomije, predvsem zadrug,
-    inovativne rešitve za obravnavo njihovih specifičnih potreb.
Upravičeni prijavitelji Upravičenci tega javnega razpisa so transnacionalna projektna partnerstva, ki jih oblikujejo prijavitelj iz Slovenije, ki mora biti nepridobitna pravna oseba zasebnega prava, ki deluje na področju socialne ekonomije in partner ali partnerji iz držav članice EU, izbrani iz seznama dostopnega na spletni strani: https://ec.europa.eu/esf/transnationality/partners-search. V projektnem partnerstvu lahko sodeluje tudi več partnerjev iz Slovenije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.