Nacionalni razpisi

Javni dvoletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2018–2019 (dvoletno sofinanciranje kulturnih projektov).
Naročnik: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
Vrednost: 450.000 EUR
Datum objave: 13.11.2017
Razpisni rok: 11.12.2017
Kontakt: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
  Povezava do razpisa

JAK bo kulturne projekte sofinancirala na naslednjih področjih knjige:
a)    Izdaja knjig (IK),
b)    Izdaja revij (IR),
c)    Bralna kultura (BK),
d)    Literarne prireditve (LP),
e)    Mednarodno sodelovanje (MS).
Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavi pravna oseba, ki je najmanj 2 leti registrirana za izvajanje dejavnosti na področju kulture, razen v primeru, ko gre za pravno nasledstvo ali ko novoustanovljena pravna oseba nadaljuje z izvajanjem kulturnih projektov, ki jih je v letu 2017 sofinancirala JAK, ter izpolnjuje druge razpisne pogoje.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.