Nacionalni razpisi

Javni razpis »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitev, namenjene povečevanju zaposljivosti mladih iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih mladih na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju.
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Vrednost: 1.554.000 EUR
Datum objave: 13.11.2017
Razpisni rok: 1.12.2017
Kontakt: Natalija Ravnikar
E-pošta: Natalija.ravnikar@gov.si
Telefon: (01) 400 5271
  Povezava do razpisa

Razpis omogoča 140 zaposlitev mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju, in sicer 56 zaposlitev v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 84 zaposlitev v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.


Upravičeni prijavitelji Prijavitelj je:

• organizacija, ki ima na dan objave javnega razpisa status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju v skladu z ZJIMS ali

• javni zavod, ki na podlagi ustanovitvenega akta organizacije vsaj zadnji dve leti pred objavo javnega razpisa deluje na področju mladinskega sektorja v skladu z ZJIMS ali

• mladinski svet, ki je vsaj zadnji dve leti pred objavo javnega razpisa vpisan v uradni evidenci registra mladinskih svetov pri Uradu RS za mladino ter je v obdobju vsaj zadnjih dveh let pred objavo javnega razpisa redno deloval na področju mladinskega sektorja v skladu z ZJIMS. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.