Nacionalni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in uveljavljanja literarnih festivalov in prireditev v mednarodnem prostoru

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov oz. aktivnosti, ki so namenjene razvoju in uveljavljanju literarnih festivalov in literarnih prireditev v mednarodnem prostor
Naročnik: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
Datum objave: 26.9.2017
Razpisni rok: 23.10.2017
Kontakt: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
  Povezava do razpisa

Razpis je namenjen dvigu prepoznavnosti kakovostnih kulturnih programov s področja knjige v tujini, zlasti literarnih festivalov in literarnih prireditev, njihovi mednarodni promociji, razvoju kompetenc kulturnih producentov za uspešen nastop v okviru projekta Slovenija, častna gostja frankfurtskega knjižnega sejma, krepitvi povezav med kulturnimi producenti in  tujimi partnerji, mreženju in krepitvi povezav med področjema knjige ter (kulturnega) turizma doma in v tujini.


Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo organizacije, registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji in/ali zamejstvu, ki na področju organizacije literarnih festivalov in literarnih prireditev delujejo najmanj pet let ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.