Aktualno

Vpis v Register dejanskih lastnikov - obveznost tudi za NVO

13. december 2017

Novembra 2016 je stopil v veljavo Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16), ki z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma nalaga poslovnim subjektom ugotovitev in vodenje evidence dejanskih lastnikov ter obveznost vpisa v Register dejanskih lastnikov (RDL), ki ga bo vzpostavil in vodil Ajpes. Obveznost vpisa velja tudi za nevladni sektor, torej za društva, zavode, ustanove, zadruge itn.

V skladu z zakonom morajo podatke o dejanskih lastnikih zagotoviti vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, in sicer:
− gospodarske družbe,
− zadruge,
− društva,
− zavodi,
− politične stranke,
− sindikati,
− verske skupnosti in
− tuji skladi, ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava.

Poslovni subjekti, ki jim ni potrebno urediti podatke o dejanski lastnikih so:
− samostojnim podjetnikom posameznikom(s.p.-ji),
− posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebni športni delavci, zasebni zdravstveni delavci, zasebni zdravniki, odvetniki, notarji, samostojni novinarji, samozaposleni v kulturi, ribiči itd.),
− enoosebnim družbam z omejeno odgovornostjo (enoosebne družbe, kjer je fizična oseba lastnik in direktor družbe),
− neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom.

Dejanski lastnik društva, zavoda, politične stranke, sindikata, verske skupnosti ali drugega poslovnega subjekta, v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu, je glede na zakon vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt (npr. predsednik društva, direktor zavoda, ustanovitelj/skrbnik/zastopnik ustanove...).

Poslovni subjekti morajo najpozneje do 19. januarja 2018 vzpostaviti evidenco o svojih dejanskih lastnikih in vpisati podatke o dejanskih lastnikih v RDL. Vpis bo mogoč od 11. decembra 2017 naprej.

Vpis dejanskega lastnika, spremembo podatkov ali izbris dejanskega lastnika v/iz RDL opravi zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba (npr. računovodstvo) preko spletne aplikacije (povezava). Zastopnik mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e–pooblastil Ajpes.

Kaj je potrebno narediti?

1. Vzpostaviti evidenco dejanskih lastnikov (16. odst. 137. člena ZPPDFT-1)
Oblikovati dokument evidence dejanskih lastnikov, v katerem so zapisani podatki o dejanskem lastniku poslovnega subjekta:
− osebno ime,
− naslov stalnega in začasnega prebivališča,
− datum rojstva,
− državljanstvo in
− višina lastniškega deleža ali drug način nadzora.

2. Vpis podatkov v register dejanskih lastnikov pri Ajpes-u.
Na spletnem portalu na zgoraj opisan način vpisati v RDL naslednje podatke:
− podatki o poslovnem subjektu,
− podatki o dejanskem lastniku in
− podatki o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.

Globe za neupoštevanje zgoraj napisanih obveznosti organizacije so zelo visoke (od 6.000,00 EUR do 60.000,00 EUR za pravne osebe in od 400,00 EUR do 2.000,00 EUR za odgovorne osebe), zato predlagamo vsem zavezanim poslovnim subjektom, da zadeve do datuma tudi uredijo.

 

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.