Aktualno

Svet Vlade za NVO podpira predlog novele in strategijo NVO

18. september 2017

Povezava do vira: www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/article/1328/8809/

Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij je na današnji seji podprl predlagano novelo Zakona o nevladnih organizacijah in Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva.

Zakon o nevladnih organizacijah in Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva predstavljata strateški premik v grajenju partnerskega odnosa med javnim in NVO sektorjem. Ta vlada je k izzivu pristopila celovito, ter ob najširšem naboru deležnikov in v partnerskem odnosu z nevladnimi organizacijami pripravila predloga obeh dokumentov.

V zvezi s tem sta bila danes na Svetu Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij sprejeta dva pomembna sklepa:

1. sklep: Svet podpira besedilo Zakona o nevladnih organizacijah. Hkrati predlaga Ministrstvu za javno upravo, da s Službo Vlade za zakonodajo uskladi besedilo prehodne določbe na način, da bo možna realizacija 27. člena že v letu 2018 (sredstva za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij).

2. sklep: Svet podpira Strategijo za razvoj NVO in prostovoljstva z ukrepi, ki dovolj celostno pokrivajo razvoj NVO in prostovoljstva. Hkrati se za partnerski pristop pri oblikovanju Strategije in vloženo delo zahvaljuje Službi za nevladne organizacije, Ministrstvu za javno upravo, državnima sekretarjema dr. Andreji Črnak Meglič in dr. Nejcu Brezovarju, strokovnim sodelavcem vključenih resorjev in nevladnim organizacijam, ki so sodelovale.

Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij sestavlja 23 članov, in sicer enajst predstavnikov ministrstev in vladnih služb, enajst predstavnikov nevladnih organizacij in en strokovnjak s področja civilne družbe. Predsednik Sveta je predstavnik nevladnih organizacij.

 

Vir: MJU

 

NVO Dogodki

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.