Aktualno

Izšle so "Smernice za vključevanje občanov in drugih zainiteresiranih skupin v procese odločanja v občini"

6. september 2017

Povezava do vira: www.cnvos.si/UserFiles/File/Aktualno_CNVOS/Smernice%20vkljucevanja%20obcanov%20in%20drugih%20zainteresiranih%20skupin%20v%20procese%20odlocanja%20v%20obcini.pdf

Delovna skupina s predstavniki Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za javno upravo, CNVOS-a in regionalnih stičišč nevladnih organizacij je pripravilan "Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini", ki občinam nudijo orodje za učinkovitejše vključevanje občanov pri sprejemanju vseh pomembnejših odločitev v občini.

V pripravo smernic, ki vsebujejo vse ključne korake vključevanja javnosti ter različne nasvete in navodila, kako izboljšati vključevanje javnosti tako, da v največji možni meri prispeva k boljšim politikam občine ter njenemu hitrejšemu razvoju, so bili upoštevani tudi nekateri prispevki občin in drugih zainteresiranih oseb, ki so podale svoje pripombe k smernicam v javni razpravi v mesecu maju.

Smernice najdete na: http://www.cnvos.si/UserFiles/File/Aktualno_CNVOS/Smernice%20vkljucevanja%20obcanov%20in%20drugih%20zainteresiranih%20skupin%20v%20procese%20odlocanja%20v%20obcini.pdf

 

Vir: CNVOS

 

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.